ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป     
    29/03/2554
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปีงบประมาณ 2554
    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปีงบประมาณ 2554     
    29/03/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอ
    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอ     
    15/03/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไข กำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/2553 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( หลักสูตร 44 และหลักสูตร 51) และ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม วันที่ 21/ก.พ./2554

    ตามที่สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้ใช้ข้อสอบกลางในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคในรายวิชาตามแผนการเรียนที่สำนักงาน กศน. กำหนด และมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบ ปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือก ที่นอกเหนือจากแผนการเรียนที่กำหนดเอง ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จึงกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) จากกำหนดการสอบที่ สำนักงาน กศน. กำหนดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔     
    21/02/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ครั้งที่ 2)
    ด้วย กศน.อำเภอเมืองลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ครั้งที่ 2) โดยกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 19 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่ 4-17 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 054-217117     
    8/01/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2)
    ด้วย กศน.อำเภอเมืองลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ครั้งที่ 2) โดยกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 18 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่ 4-17 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 054-217117      
    8/01/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์     
    22/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ด้วย กศน.อำเภอเมืองลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 054-217117     
    20/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเสริมงาม เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
    ด้วย กศน.อำเภอเสริมงาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ กศน.อำเภอเสริมงามและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเสริมงาม ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอเสริมงาม โทร. 054-286125 ระหว่างวันที่ 14 -23 ธันวาคม 2553      
    20/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ด้วย กศน.อำเภอเมืองลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่14-27ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 054-217117      
    17/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง จ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
    ด้วย กศน.อำเภอแม่ทะ มีความประสงค์จะจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีพิเศษ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กศน.อำเภอแม่ทะ โทร. 054-331551 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2553     
    14/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน. ส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (ตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ)
    สำนักงาน กศน. ส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (ตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ) ขอให้ กศน.อำเภอ นำแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     
    6/12/2553
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินครั้งที่2(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
    ด้วย สำนักงาน กศน.กำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ตามกำหนดเวลาและสถานที่ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สป. ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553     
    13/11/2553
 
อ่านรายละเอียด..
แผนการลงทะเบียน 2/53
    แผนการลงทะเบียนปกติของภาคเรียน2/53 เพื่อให้การลงทะเบียนเป้นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่และสถานศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับโครงร้างของแต่ละระดับ     
    4/11/2553
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง  
26/10/2553
 
[หน้าก่อน = 25]
กำลังแสดงหน้าที่ 26/27 [หน้าถัดไป = 27]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th