ID
PWD
 
 
 
  ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์
  วันที่  22/12/2553
 


รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th