ดร.ยุพิน บัวคอม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกศน. จังหวัดลำปาง
นายสมชาย เด็ดขาด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานกศน. จังหวัดลำปาง
 
 
นางสาวสีดา จันทร์อินตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเสาวนิต สารชัย
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
นางศรีวรรณ ปัญญาทอง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
นายสุรนาถ จันดี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นายเสาร์ วะเท
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นายสมชาย เพชรกล้า
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นางสาววาทิณี เพียรชนะ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจินตนา แก้วดวงติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนิสา ใหม่ทำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี กองนำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุธาลินี สีริสืบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางกัลยา สุคำวัง
พนักงานบริการ
นายสกลกานต์ พรมจักร
พนักงานบริการ
นายนรินทโชติ ยะเพ
พนักงานขับรถยนต์
(โมบายห้องสมุด)
นายสมเกียรติ เขียวอ่อน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
 
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวพิมพ์อักษร เมืองงาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นางสาวจิรภา โทกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่ม
นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์ วงศ์ชัย
ครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน
 
 
นางปาริชาติ ป้อมไธสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางจารีย์ สังข์ทอง
นักวิชาการศึกษา
 
 
นางปาริชาติ ป้อมไธสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางจิตติมา รูปประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา
 
 
นางสาวสมพร เอี่ยมสำอาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวสุทธิลักษณ์ อินทรอัมพร
นักวิชาการศึกษา
 
 
นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวสีดา จันทร์อินตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th