นายบุญทรง จิโนเป็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกศน. จังหวัดลำปาง
นายสมชาย เด็ดขาด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานกศน. จังหวัดลำปาง
 
 
นางสาวสีดา จันทร์อินตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่ม
นางเสาวนิต สารชัย
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
นางศรีวรรณ ปัญญาทอง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
นายสุรนาถ จันดี
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นายเสาร์ วะเท
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นายสมชาย เพชรกล้า
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
นางสาววาทิณี เพียรชนะ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจินตนา แก้วดวงติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุนิสา ใหม่ทำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี กองนำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
     
นางสาวนริศรา บุญรอด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ ปกติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางกัลยา สุคำวัง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอนุวัฒน์ วงเวียน
นักวิชาการศึกษา
นายนรินทโชติ ยะเพ
พนักงานขับรถยนต์
(โมบายห้องสมุด)
นายสมเกียรติ เขียวอ่อน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสัญญา ภูปิง
พนักงานบริการ
 
นางสาวจรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาววรารัตน์ ปกติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอุดม เอี่ยมฤทธิ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพรภิรมย์ พรมมาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
นางสาวจิรภา โทกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่ม
นายเกียรติพงษ์ จักจุ่ม
นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์ วงศ์ชัย
ครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน
 
 
นางปาริชาติ ป้อมไธสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางจิตติมา รูปประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา
 
 
นางปาริชาติ ป้อมไธสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางจารีย์ สังข์ทอง
นักวิชาการศึกษา
 
 
นางสาวสมพร เอี่ยมสำอาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวสุทธิลักษณ์ อินทรอัมพร
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสีดา จันทร์อินตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่ม
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th