ID
PWD
 
 
ผลงานทางวิชาการ

การนิเทศของคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
ปีงบประมาณ 2556

    การนิเทศของคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
ปีงบประมาณ 2556 : สมพร เอี่ยมสำอางคฺ์  
  
    2/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ฯ
    โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน จำนวน 50 ชั่วโมง วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จัดโดย กศน.ตำบลทุ่งงาม กศน.อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    18/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชุมชน
รูปแบบ P - A - T

    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gotoknow.org/blog/indranee     
    11/07/2554
 
อ่านรายละเอียด..
การวิจัยเรื่องการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของครู กศน. ในชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
    การวิจัยเรื่องการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของครู กศน. ในชุมชนบ้าน แม่เชียงรายลุ่ม เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของครู กศน.ในชุมชน ดำเนินการในพื้นที่บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับป่าชุมชนและหนองน้ำ ในฐานะ “แหล่งอาหาร “ และ “แหล่งรายได้” เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของชุมชน

ชื่อผู้วิจัย นางอินทราณี การัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  
  
    7/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th