ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๑-๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ     
    10/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
    5/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๕๔๒๑-๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ   
  
    23/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศุกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-266178 054-266179 หรือ 054-330720     
    26/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
    ด้วย สำนักงาน กศน. แจ้งประกาศ สป. เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานราชการทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน     
    16/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
หลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วมประกวดค่านิยม 12 ประการ
    หลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วมประกวดค่านิยม 12 ประการ     
    15/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกครู ศรช. ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวทำสัญญจ้างและสัญญค้ำประกัน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.     
    13/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่อำเภอเถิน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่อำเภอเถิน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอให้ผู้สมัครที่สอบผ่านมาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์     
    8/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.)พื้นที่ กศน.อำเถอเถิน ในวันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    29/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอเถิน
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอเถิน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒     
    12/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ) กับสำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เท่านั้น  
4/12/2557
 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาใน กศน.อำเภอ ระยะที่ ๑
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาใน กศน.อำเภอ ระยะที่ ๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๑๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ     
    1/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อ.เสริมงาม เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศ กศน.อ.เสริมงาม เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กศน.อ.เสริมงาม ดังเอกสารที่แนบให้ดาวน์โหลด     
    28/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กศน.อำเภอแม่เมาะ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบให้ดาว์นโหลด     
    27/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาว ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 10]
กำลังแสดงหน้าที่ 11/27 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th