ID
PWD
 
 
 
  ขอแก้ไข กำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/2553 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน( หลักสูตร 44 และหลักสูตร 51) และ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม วันที่ 21/ก.พ./2554

  วันที่  21/02/2554
 


รายละเอียด
ตามที่สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้ใช้ข้อสอบกลางในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคในรายวิชาตามแผนการเรียนที่สำนักงาน กศน. กำหนด และมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบ ปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือก ที่นอกเหนือจากแผนการเรียนที่กำหนดเอง ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จึงกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) จากกำหนดการสอบที่ สำนักงาน กศน. กำหนดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th