ID
PWD
 
 
 
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปีงบประมาณ 2554
  วันที่  29/03/2554
 


รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปีงบประมาณ 2554

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th