ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด เอกสารสรุปทุน
     เอกสารสรุปทุน     
    15/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลด แผน ศศช.
    แผน ศศช.     
    15/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
    ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา     
    11/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ขอให้ผู้ที่สอบผ่านมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    9/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ
    ประกาศรายชื่อผู้มีัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ สอบข้อเขียนในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 -12.10 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    3/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ในพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และ กศน.อำเภอแม่ทะ
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ในพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และ กศน.อำเภอแม่ทะ ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกของ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ในลำดับที่ 1-3 และ กศน.อำเภอแม่ทะ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555      
    28/09/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน ในพื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ในพื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร จำนวน 3 อัตรา     
    26/09/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครู ศรช. พื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และ กศน.อำเภอแม่ทะ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ในพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และ กศน.อำเภอแม่ืทะ     
    25/09/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน ในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ในพื้นที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)     
    18/09/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองลำปาง และ กศน.อำเภอแม่ทะ
    ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองลำปาง และกศน.อำเภอแม่ทะ ประจำปี 2556      
    18/09/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2555     
    14/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
แบบรายงานความก้าวหน้าฯน้ำท่วม
    แบบรายงานความก้าวหน้าฯ น้ำ่ท่วม
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รายงานข้อมูลทุกวันพุธ ส่งทาง e-mail: nfelampang@hotmail.com  
  
    20/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์สำหรับ กศน.ตำบล
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในัวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    21/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    ตามที่ สำนักงาน กศน.ให้หน่วยงาน / สถานศึกษา แจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีความประสงค์
จะเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดแนวทางการพัฒนาให้กับ สำนักงาน กศน.นั้น
บัดนี้คณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาในสถาบันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองที่คุรุสภากำหนดได้ โดยผู้ประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะกรรมการคุรุสภากำหนด(บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว ไม่ใช่ให้บุคลากรที่ไม่ได้มีหน้าที่ครูเข้ามาพัฒนา)

สำนักงาน กศน.จึงขอให้ หน่วยงาน / สถานศึกษา ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดข้อมูลและจัดส่งข้อมูล

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
  
    20/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่้อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุึและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ศรช. ประจำปี 2555
    ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    12/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 21]
กำลังแสดงหน้าที่ 22/27 [หน้าถัดไป = 23]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th