ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทะ
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กศน.อำเภอแม่ทะ ในวันที่ ๑๕ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nfemaetha.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๓๓๑๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ     
    21/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปี 2558 ผู้สนใจติดต่อรับเอกสาร ในวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปี 2558 ผู้สนใจติดต่อรับเอกสาร ในวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร     
    27/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 2558
    ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเกาะคา ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2558 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-282355 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด...
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก   
  
    16/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๗๙ ในวันและเวลาราชการ     
    10/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์และวารสารรายสัปดาห์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์และวารสารรายสัปดาห์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและสามารถยื่นซอง ได้ที่ กศน.อำเภองาว ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๖๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ     
    1/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลด : ไฟล์ภาพตัวอย่าง การทำป้ายไวนิล "ส่งเสริมการอ่าน"
    ดาวน์โหลด : ไฟล์ภาพตัวอย่าง การทำป้ายไวนิล "ส่งเสริมการอ่าน"

หน่วยงาน เปลี่ยนแปลงตามสังกัด  
  
    31/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
แผนที่โรงเรียนบ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย กศน.อำเภอแม่ทะ
Link Google Map : https://goo.gl/maps/c57Fb

    แผนที่โรงเรียนบ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย กศน.อำเภอแม่ทะ

Link Google Map : https://goo.gl/maps/c57Fb  
  
    13/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม     
    12/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๑-๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ     
    10/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
    5/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๕๔๒๑-๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ   
  
    23/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศุกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-266178 054-266179 หรือ 054-330720     
    26/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
    ด้วย สำนักงาน กศน. แจ้งประกาศ สป. เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานราชการทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน     
    16/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
หลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วมประกวดค่านิยม 12 ประการ
    หลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วมประกวดค่านิยม 12 ประการ     
    15/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกครู ศรช. ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวทำสัญญจ้างและสัญญค้ำประกัน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.     
    13/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/18 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th