ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี โดยประเมินในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร     
    18/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง      
    14/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง      
    14/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
การสมัครขอรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
    การสมัครขอรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ขอรับข้อมูล และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=1&content_id=3413     
    4/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สามารถรับใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒     
    4/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์     
    28/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ เข้ารับการประเมินภาค ค. (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยให้มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.     
    23/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ภาคก.ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    โดยวิธีการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบันพัฒนา กศน.ภาคเหนือ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558     
    11/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558 ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอีบดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5421 8666 ต่อ 102 หรือ 0 5422 8295     
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกครู ศรช. ของ กศน.อำเภอห้างฉัตร ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์     
    2/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    28/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) กำหนดสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    20/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เบอร์โทร ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒     
    13/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผังการจัดนิทรรศการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ผังการจัดนิทรรศการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2558 ณ ลานจอดรถ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปางสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ข้อกำหนดการใช้พื้นที่บริเวณ ลานจอดรถ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง

***************************

1. เข้าจัดนิทรรศการ ได้ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
2. รื้อถอน จัดเก็บอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 หลังเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
3. ทุกคนที่เข้าจัดนิทรรศการ ติดต่อรับป้าย Staff (ติดหน้าอก) ได้ที่ นางสาวสีดา จันทร์อินตา /
นางปาริชาติ ป้อมไธสง /นางจิตติมา รูปประดิษฐ์ ในบริเวณงาน
4. ทิ้งขยะในถุงดำ ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดเตรียมไว้ให้ โดยเคร่งครัด
5. ห้าม ทุบ เจาะ ขุด บริเวณพื้น เสา และสนามหญ้า (หากเกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในเต็นท์นิทรรศการ (ต่อเต็นท์ 1 หลัง)
6.1 โต๊ะ 2 ตัว
6.2 เก้าอี้ 2 ตัว
6.3 ปลั๊กไฟ 1 จุด
6.4 ไฟฟ้า 1 จุด
  
  
    1/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558 ...สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง
    กำหนดการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558

วันที่ 8 -9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จัดโดย...สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง  
  
    1/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/20 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th