ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาใน กศน.อำเภอ ระยะที่ ๑
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาใน กศน.อำเภอ ระยะที่ ๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๑๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ     
    1/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อ.เสริมงาม เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศ กศน.อ.เสริมงาม เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กศน.อ.เสริมงาม ดังเอกสารที่แนบให้ดาวน์โหลด     
    28/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กศน.อำเภอแม่เมาะ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบให้ดาว์นโหลด     
    27/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาว ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กศน.อำเภอแม่เมาะ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบให้ดาว์นโหลด     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองปาน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
    ประกาศ กศน.อำเภอเมืองปาน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กศน.อำเภอเมืองปาน รายละเอียดดังเอกสารให้ดาวน์โหลด      
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มีความประสงค์จะ สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผู้สนใจติดต่อขอรับซองสอบราคาซื้อ ได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ (กศน.อำเภอแม่ทะ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โทรศัพท์ 0-5433-1551 ในวันและเวลาราชการ     
    21/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยคณะกรรมการโครงอ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกันศูนย์เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอำเภอแจ้ห่ม ดำเนินโครงการอ่านยกกำลังสุขเพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม เพื่อขับเคลื่อนให้อำเภอแจ้ห่มเป็นนครแห่งการอ่าน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น.จะมีการจัดกิจกรรม “มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน” ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้ประชาชนชาวอำเภอแจ้ห่มได้มาร่วมแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม การขยายเครือข่ายเพื่อการยกระดับการทำงานส่งเสริมการอ่านในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมการอ่านของสังคมในอนาคต ทั้งเป็นการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติอีกด้วย
เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ในวันที่อังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยพร้อมเพรียงกัน.
นางสาวสร้อยมาลา ไชยาโส รูปภาพ
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน  
  
    21/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
สรุปผลการจัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการวิจัยชุมชน กศน.อำเภอแจ้ห่ม
    สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม
บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
  
    20/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม
บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น (สกว.ลำปาง) จัดโครงการวิจัยชุมชน เรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 (6เดือน ) เป็นการทบทวนข้อมูลคนพิการ และ ระยะที่ 2 (8เดือน) เป็นการดำเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่ม และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย อยู่ในระหว่างการดำเนินงานระยะที่ 1 เวทีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ(ระดับ 1 , 2 และ 3)
ประกาศิต หน้าขาว รายงาน  
  
    20/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กรอบความคิดดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน.
    กรอบความคิดดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน.     
    19/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557      
    17/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551     
    14/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551     
    14/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ     
    3/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/17 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th