ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๗๙ ในวันและเวลาราชการ     
    17/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม
    รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม     
    9/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๗๙ ในวันและเวลาราชการ     
    19/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศันอำเภองาว เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กศน.อำเภองาว     
    12/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    สนใจติดต่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว โทร 054-261546     
    29/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ภาคเรียนที่ 1-2558
    ประกาศ กศน.อำเภอห้างฉัตร สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ภาคเรียนที่ 1-2558     
    25/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง จัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง จัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเกาะคา ตั้งแต่วันที่ 20พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2558 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-282355 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด...
  
  
    25/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทะ
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กศน.อำเภอแม่ทะ ในวันที่ ๑๕ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nfemaetha.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๓๓๑๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ     
    21/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปี 2558 ผู้สนใจติดต่อรับเอกสาร ในวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปี 2558 ผู้สนใจติดต่อรับเอกสาร ในวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร     
    27/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 2558
    ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเกาะคา ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2558 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-282355 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด...
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก   
  
    16/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอแม่เมาะ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๖ ๖๑๗๙ ในวันและเวลาราชการ     
    10/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์และวารสารรายสัปดาห์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์และวารสารรายสัปดาห์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและสามารถยื่นซอง ได้ที่ กศน.อำเภองาว ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๖๑๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ     
    1/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลด : ไฟล์ภาพตัวอย่าง การทำป้ายไวนิล "ส่งเสริมการอ่าน"
    ดาวน์โหลด : ไฟล์ภาพตัวอย่าง การทำป้ายไวนิล "ส่งเสริมการอ่าน"

หน่วยงาน เปลี่ยนแปลงตามสังกัด  
  
    31/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
แผนที่โรงเรียนบ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย กศน.อำเภอแม่ทะ
Link Google Map : https://goo.gl/maps/c57Fb

    แผนที่โรงเรียนบ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย กศน.อำเภอแม่ทะ

Link Google Map : https://goo.gl/maps/c57Fb  
  
    13/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม     
    12/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 9]
กำลังแสดงหน้าที่ 10/27 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th