ID
PWD
 
 
 
  ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2)
  วันที่  8/01/2554
 


รายละเอียด
ด้วย กศน.อำเภอเมืองลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ครั้งที่ 2) โดยกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 18 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่ 4-17 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 054-217117

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th