ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง      
    14/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง      
    14/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
การสมัครขอรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
    การสมัครขอรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ขอรับข้อมูล และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=1&content_id=3413     
    4/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สามารถรับใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒     
    4/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์     
    28/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ เข้ารับการประเมินภาค ค. (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยให้มารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.     
    23/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ภาคก.ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    โดยวิธีการสอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบันพัฒนา กศน.ภาคเหนือ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558     
    11/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558 ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอีบดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5421 8666 ต่อ 102 หรือ 0 5422 8295     
    27/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกครู ศรช. ของ กศน.อำเภอห้างฉัตร ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์     
    2/11/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    28/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) กำหนดสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    20/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เบอร์โทร ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒     
    13/10/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผังการจัดนิทรรศการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ผังการจัดนิทรรศการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2558 ณ ลานจอดรถ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปางสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ข้อกำหนดการใช้พื้นที่บริเวณ ลานจอดรถ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง

***************************

1. เข้าจัดนิทรรศการ ได้ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
2. รื้อถอน จัดเก็บอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 หลังเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
3. ทุกคนที่เข้าจัดนิทรรศการ ติดต่อรับป้าย Staff (ติดหน้าอก) ได้ที่ นางสาวสีดา จันทร์อินตา /
นางปาริชาติ ป้อมไธสง /นางจิตติมา รูปประดิษฐ์ ในบริเวณงาน
4. ทิ้งขยะในถุงดำ ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดเตรียมไว้ให้ โดยเคร่งครัด
5. ห้าม ทุบ เจาะ ขุด บริเวณพื้น เสา และสนามหญ้า (หากเกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในเต็นท์นิทรรศการ (ต่อเต็นท์ 1 หลัง)
6.1 โต๊ะ 2 ตัว
6.2 เก้าอี้ 2 ตัว
6.3 ปลั๊กไฟ 1 จุด
6.4 ไฟฟ้า 1 จุด
  
  
    1/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558 ...สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง
    กำหนดการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558

วันที่ 8 -9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จัดโดย...สำนักงาน กศน.จ.ลำปาง  
  
    1/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
    รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อตรวจสอบและแก้ไข     
    6/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 8]
กำลังแสดงหน้าที่ 9/27 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th