ID
PWD
 
 
แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินส่งงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

    ปฏิทินการทำงาน     
    18/07/2562
 
อ่านรายละเอียด..
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556
    แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2556     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555
    สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2555     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2555
    แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2555     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
    สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2554
    แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2554     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553
    สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2553
    แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2553     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
    สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2552
    แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2552     
    8/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th