ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    29/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา     
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2556
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2556 ซึ่งจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมพวงชมพู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ      
    23/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
แม่เมาะ ประกาศรับครูที่ปรึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน
    แม่เมาะ ประกาศรับครูที่ปรึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน     
    22/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูที่ปรึกษา     
    21/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา
    ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคาได้มีการสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานบรรณารักษ์อัตราจ้าง ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 นั้น
บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งบรรณารักษ์อัตราจ้างดังนี้
1. นางสาวนันทวรรณ ปันตา
2. นายทวีวัฒน์ สันชุมภู
3. นางสาววราพร แก้วนารี
4. นางสาวจินตนา บุตรโส
5. นางนาถตยา ธรรมชัย
6. นางพรศิริ อุตภิระ
7. นางสาวกมนวรรณ ประจันตะเสน
8. นายธีรภัทร ชุติมันต์กุลดิลก
9. นางสาวมัทติกา ใจวัน
10. นายภูวิศ ศรีชัยวงศ์
11. นายพัฒนกฤช เศรษฐวัฒน์ธนา
12. นายกฤษณะ กอนเชื้อ
13. นางสาวธนพร อัดแอ
14. นางสาวดวงกมล แก้วบุญปัน
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. พร้อมเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง จำนวน 2,285.00 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หากไม่มาในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก  
  
    30/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556
    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-218666 ต่อ 102     
    26/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดได้ที่
www.nfekokha.org/nfekokha/rptk/showq2.php?no_pp=682  
  
    23/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครและลงทะเบียน โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครและลงทะเบียน โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดได้ที่
www.nfekokha.org/nfekokha/rptk/showq2.php?no_pp=680  
  
    23/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง รับสมัครครูที่ปรึกษาตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง รับสมัครครูที่ปรึกษาตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556     
    17/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง รับสมัครและลงทะเบียน โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง รับสมัครและลงทะเบียน โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556     
    17/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     
    4/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง เปิดรับสมัคร
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง เปิดรับสมัคร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556     
    1/04/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ทำเนียบอาสามัครด้านการเกษตร
    ทำเนียบอาสามัครด้านการเกษตร     
    26/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
หมอดินอาสาจังหวัดลำปางปี'56
    หมอดินอาสาจังหวัดลำปางปี'56     
    21/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 17]
กำลังแสดงหน้าที่ 18/27 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th