ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กศน.อำเภอแม่เมาะ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบให้ดาว์นโหลด     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองปาน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
    ประกาศ กศน.อำเภอเมืองปาน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กศน.อำเภอเมืองปาน รายละเอียดดังเอกสารให้ดาวน์โหลด      
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มีความประสงค์จะ สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผู้สนใจติดต่อขอรับซองสอบราคาซื้อ ได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ (กศน.อำเภอแม่ทะ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โทรศัพท์ 0-5433-1551 ในวันและเวลาราชการ     
    21/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยคณะกรรมการโครงอ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกันศูนย์เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอำเภอแจ้ห่ม ดำเนินโครงการอ่านยกกำลังสุขเพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม เพื่อขับเคลื่อนให้อำเภอแจ้ห่มเป็นนครแห่งการอ่าน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น.จะมีการจัดกิจกรรม “มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน” ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้ประชาชนชาวอำเภอแจ้ห่มได้มาร่วมแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม การขยายเครือข่ายเพื่อการยกระดับการทำงานส่งเสริมการอ่านในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมการอ่านของสังคมในอนาคต ทั้งเป็นการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติอีกด้วย
เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ในวันที่อังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยพร้อมเพรียงกัน.
นางสาวสร้อยมาลา ไชยาโส รูปภาพ
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน  
  
    21/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
สรุปผลการจัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการวิจัยชุมชน กศน.อำเภอแจ้ห่ม
    สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม
บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
  
    20/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม
บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น (สกว.ลำปาง) จัดโครงการวิจัยชุมชน เรื่อง แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 (6เดือน ) เป็นการทบทวนข้อมูลคนพิการ และ ระยะที่ 2 (8เดือน) เป็นการดำเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่ม และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย อยู่ในระหว่างการดำเนินงานระยะที่ 1 เวทีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ(ระดับ 1 , 2 และ 3)
ประกาศิต หน้าขาว รายงาน  
  
    20/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กรอบความคิดดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน.
    กรอบความคิดดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน.     
    19/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557      
    17/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551     
    14/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551     
    14/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ     
    3/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้ผู้ที่สอบผ่าน ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    30/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้ผู้สมัครที่ผ่านมาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    26/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    24/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 4)
    กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา และ กศน.อำเภอเสริมงาม รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด
  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 11]
กำลังแสดงหน้าที่ 12/27 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th