ID
PWD
 
 
1 คู่มืิอการใช้โปรแกรม e-budget verion ล่าสุด สำหรับ กศน.อำเภอ 
2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 
3 ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการตรวจราชการ 11 กันยายน 2556 
4 ดาวน์โหลดแบบจัดทำคำของบประมาณปี '57 
5 ดาวน์โหลดแบบนิเทศติดตามงานตามนโยบาย กศน.'56 
6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน'56 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th