ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
    11/01/2566
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู กศน.ตํบล และบรรณารักษ์

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู กศน.ตํบล และบรรณารักษ์
ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ 1-5 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  
  
    28/11/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์  
  
    24/11/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดวัน และสถานที่ในการประเมินด้านสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และ บรรณารักษ์

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดวัน และสถานที่ในการประเมินด้านสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และ บรรณารักษ์  
  
    21/11/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์
    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์     
    17/11/2565
 
อ่านรายละเอียด..
บทความวิชาการ เรื่อง เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ
    เผยแพร่บทความวิชาการ เรื่อง เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ ของนางอริสา ประกอบดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    17/11/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์     
    1/11/2565
 
อ่านรายละเอียด..
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. โดยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
    แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. โดยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
โดย จักรพันธ์ มหาไม้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน  
  
    1/11/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ ของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ ของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
    5/10/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการและ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการและ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"     
    29/03/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"     
    23/03/2565
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ตำแหน่ง
ครูผู้สอนคนพิการ และ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง”

    กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
  
  
    21/03/2565
 
อ่านรายละเอียด..
เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง

    เพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง     
    11/03/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง
  
  
    11/03/2565
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง     
    16/11/2564
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th