ID
PWD
 
 
 
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  วันที่  15/05/2567
 


รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th