ID
PWD
 
 
 
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ควา,สามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำ ศศช. นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  วันที่  5/04/2567
 


รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำ ศศช. นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th