ID
PWD
 
 
 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  วันที่  30/06/2566
 


รายละเอียด
QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th