ID
PWD
 
 
 
     

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 /2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 6/07/2560
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง ด้านวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ด้านการสัมภาษณ์
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง (ระหว่างวันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561)

 

 
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล   
อ่านรายละเอียด..
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ในการจัดซื้อรถห้องสมุดเคลื่อนที่  
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง   
อ่านรายละเอียด..
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 ก.พ.2561  
อ่านรายละเอียด..
การประชุมบรรณารักษ์สัญจร
ครั้งที่ 2  

อ่านรายละเอียด..
     
 
โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ -- พฤษภาคม 2561  
แบบรายงาน สงป. 301 302 --สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พฤษภาคม 2561 
เอกสารประกอบการประชุม DMIS61 --12 ก.พ. 2561 
     
 
 

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดงพันธุ์สัตว์ นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ และแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อท่อและข้อต่อ เอซี. ศก. 150 มม. และ ศก. 300 มม. จำนวน 4 รายการ เลขที ซท.86/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องอาบน้ำสำหรับผู้มาใช้บริการห้องอบสมุนไพร บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่บ้านศรีเทพไทย หมู่ 2 ตำบลบางสมัคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก 35 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 (จำนวน 5 สาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปซ่งพระ บ้านดอนพระ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวการค้าสู่สากล กิจกรรม เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งในและต่างประเทศ (จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการสินค้า OTOP ฯ ณ ภาคตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 (จำนวน 3 สาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิกในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
 
 
`
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th