ID
PWD
 
     

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร สกร.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ครั้ง ที่ 7/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 
รายงานการประชุมผู้บริหาร สกร.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ครั้ง ที่ 6/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้ง ที่ 5/2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปางเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำ ศศช. นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ควา,สามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำ ศศช. นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง และด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำ ศศช. นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 

     
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน เมษายน 2567 
งบทดลอง เดือน เมษายน 2567 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มีนาคม 2567 
     
   
โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ -- สิงหาคม 2561  
แบบรายงาน สงป. 301 302 --สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สิงหาคม 2561 
เอกสารประกอบการประชุม DMIS61 --12 ก.พ. 2561 
 
 

.

.

 
 

 
 
 

 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th