5D Premium สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

กศน.ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง

267 หมู่ 6 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

กศน.ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม

136/1 หมู่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กศน.ตำบลนาครัว

หมู่ 1 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

กศน.ตำบลบ้านแลง อ.เมืองลำปาง

294 หมู่ 2 บ้านสบมาย ต.บ้านแลง อ.เมือง

กศน.ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม

244 หมู่4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กศน.ตำบลปงยางคก

บ้านหม้อ หมู่ 12 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

กศน.ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว

หมู่ 3 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง

กศน.ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน

หมู่ 4 ตลาดบ้านท่าหลวง ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง

กศน.ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร

บ้านสันกำแพงใต้ หมู่ 14 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง