ข้อมูล Best practice กศน.อำเภอ

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

  2562   2563   2565
กศน.อำเภอเมืองลำปาง Download Download อ.เมืองลำปาง
กศน.อำเภอแม่เมาะ Youtube Download อ.แม่เมาะ
กศน.อำเภอเกาะคา Youtube อ.แม่พริก ฃ
กศน.อำเภอเสริมงาม Download Download อ.เสริมงาม
กศน.อำเภองาว Youtube อ.งาว อ.งาว
กศน.อำเภอแจ้ห่ม Youtube อ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
กศน.อำเภอวังเหนือ Youtube อ.วังเหนือ อ.วังเหนือ
กศน.อำเภอเถิน Youtube Download อ.เถิน
กศน.อำเภอแม่พริก Youtube อ.แม่พริก อ.แม่พริก
กศน.อำเภอสบปราบ Youtube อ.สบปราบ อ.สบปราบ
กศน.อำเภอแม่ทะ Youtube อ.แม่ทะ อ.แม่ทะ
กศน.อำเภอห้างฉัตร Youtube อ.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
กศน.อำเภอเมืองปาน Youtube อ.เมืองปาน อ.เมืองปาน

 

รวบรวมโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง | http://lpa.nfe.go.th