กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

The Non-Formal Education Promotion Unit

แนะนำหน่วยงาน

     การศึกษานอกโรงเรียน เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการแยก กศน. ออกจากกรมสามัญศึกษาและจัดตั้งเป็น "กรมการศึกษานอกโรงเรียน" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือเพียง 5 สำนักงาน ทำให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     ต่อมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 สำนักฯ จึงปรับภารกิจเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หน่วยงานในสังกัด

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 5 ภาค


     - (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ตะวันออก, ใต้) และกรุงเทพมหานคร
     - (สถาบัน กศน. ภาค/สถาบัน กศน. กทม. ทุกยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2555)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 77 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. จังหวัด/สำนักงาน กศน. กทม.)


     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต (ศูนย์ กศน. อำเภอ/เขต)
     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล/แขวง (กศน. ตำบล/แขวง)
     - ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ


     - ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"
     - ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     - ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) (จังหวัดชุมพร เชียงราย ปัตตานี
         มุกดาหาร สระแก้ว สุรินทร์ อุตรดิตถ์)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม


     - ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (พญาไท และรังสิต)
     - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย)
     - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
     - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.)(จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ตรัง พระนครศรีอยุธยา
         นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ลำปาง สระแก้ว สมุทรสาคร ยะลา อุบลราชธานี)
     - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
     - อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการศึกษาทางไกล


     - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
     - สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
     - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ