ID
PWD
 
 
ดาวน์โหลด
1 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560

 
2 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
3 ข้อมูลทะเบียนและผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ปี 2560 
4 แบบฟอร์ม รายงานเข้าสอบ-ขาดสอบ 
5 แบบนิเทศ กศน.(เพิ่เมติม) 
6 เอกสารการนิเทศ 
7 การจัดการเรียนรู้รายบุคคล
8 ป้ายประชาสัมพันธ์ การบริจาคเลือด
9 คู่มือการประเมิน และข้อมูลบันทึกระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.
10 คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2559
11 แก้ไข แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประวัติศาสตร์ชาติไทย(แม่ทะ)
12 <คู่มือโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ>
13 แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประวัติศาสตร์ชาติไทย(รายอำเภอ)
14 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
15 ตรวจสอบ(ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้าน)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th