ID
PWD
 
 
ดาวน์โหลด
1 Best Practice 
2 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
3 การประกันคุณภาพภายใน 
4 บัญชีรายชื่อ อยส. 2561 
5 แบบนิเทศ 11 แบบ สำนักงาน กศน. 
6 ผังการจัดงาน กศน.ลำปางเกมส์ สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 
7 กำหนดการ งานกีฬา กศน.ลำปางเกมส์ สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
8 แบบนิเทศสถานศึกษา
9 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560

10 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
11 ข้อมูลทะเบียนและผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ปี 2560
12 แบบฟอร์ม รายงานเข้าสอบ-ขาดสอบ
13 แบบนิเทศ กศน.(เพิ่เมติม)
14 เอกสารการนิเทศ
15 การจัดการเรียนรู้รายบุคคล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th