ID
PWD
 
 
ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม รายงานเข้าสอบ-ขาดสอบ 
2 แบบนิเทศ กศน.(เพิ่เมติม) 
3 เอกสารการนิเทศ 
4 การจัดการเรียนรู้รายบุคคล 
5 ป้ายประชาสัมพันธ์ การบริจาคเลือด
 
6 คู่มือการประเมิน และข้อมูลบันทึกระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน. 
7 คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2559
8 แก้ไข แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประวัติศาสตร์ชาติไทย(แม่ทะ)
9 <คู่มือโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ>
10 แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประวัติศาสตร์ชาติไทย(รายอำเภอ)
11 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
12 ตรวจสอบ(ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้าน)
13 นิตยสาร คิด
14 ค่าขีดจำกัดล่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15 ---แบบรายงาน/บำรุงลูกเสือ 2559
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th