ID
PWD
 
 
ดาวน์โหลด
1 แบบใบลากิจส่วนตัว 
2 แบบใบลาพักผ่อน 
3 แบบขอนุญาตไปต่างประเทศ 
4 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือคำขอมีบัตรใหม่ 
5 คส.09.10 - คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
6 คส.09.20 - คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
7 ตัวอย่าง - ตารางสอนรายบุคคล
8 บันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี ชำรุด สูญหาย ขอแก้ไข
9 หนังสือรับรองการจ้าง
10 คส.04 - แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน - Copy
11 คส.01.40 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
12 คส.01.30 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา - Copy
13 คส.01.20 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
14 คส.01.10 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
15 ซักซ้อมความเข้าใจการขอมีบัตรประขำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th