ID
PWD
 
 
ดาวน์โหลด
1 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 
2 การประกันคุณภาพภายใน 
3 บัญชีรายชื่อ อยส. 2561 
4 แบบนิเทศ 11 แบบ สำนักงาน กศน. 
5 ผังการจัดงาน กศน.ลำปางเกมส์ สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 
6 กำหนดการ งานกีฬา กศน.ลำปางเกมส์ สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 
7 แบบนิเทศสถานศึกษา
8 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560

9 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
10 ข้อมูลทะเบียนและผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ปี 2560
11 แบบฟอร์ม รายงานเข้าสอบ-ขาดสอบ
12 แบบนิเทศ กศน.(เพิ่เมติม)
13 เอกสารการนิเทศ
14 การจัดการเรียนรู้รายบุคคล
15 ป้ายประชาสัมพันธ์ การบริจาคเลือด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th