วิชาคณิตศาสตร์ (พค11001)

สาระสําคัญ:
พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค11001)
ระดับประถมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์ (พค21001)

สาระสําคัญ:
พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาคณิตศาสตร์ (พค31001)

สาระสําคัญ:
พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค31001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาภาษาไทย (พท11001)

สาระสําคัญ:
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย (พท11001)
ระดับประถมศึกษา

วิชาภาษาไทย (พท31001)

สาระสําคัญ:
สาระความรูู้ พื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย (พท31001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร21001)

สาระสําคัญ:
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ(อช11001)

สาระสําคัญ:
สาระการประกอบอาชีพ รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001)
ระดับประถมศึกษา

วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ(อช21001)

สาระสําคัญ:
สาระการประกอบอาชีพ รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาช่องทางการขยายอาชีพ(อช31001 )

สาระสําคัญ:
สาระการประกอบอาชีพ รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Mathematics Classroom
Upper Secondary Level

สาระสําคัญ:
-

วิชาคณิตศาสตร์ (พค11001)

สาระสําคัญ:
พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค11001)
ระดับประถมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์ (พค21001)

สาระสําคัญ:
พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาคณิตศาสตร์ (พค31001)

สาระสําคัญ:
พื้นฐาน รายวิชา คณิตศาสตร์ (พค31001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาภาษาไทย (พท11001)

สาระสําคัญ:
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย (พท11001)
ระดับประถมศึกษา

วิชาภาษาไทย (พท31001)

สาระสําคัญ:
สาระความรูู้ พื้นฐาน รายวิชาภาษาไทย (พท31001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร21001)

สาระสําคัญ:
สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ(อช11001)

สาระสําคัญ:
สาระการประกอบอาชีพ รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001)
ระดับประถมศึกษา

วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ(อช21001)

สาระสําคัญ:
สาระการประกอบอาชีพ รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช21001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาช่องทางการขยายอาชีพ(อช31001 )

สาระสําคัญ:
สาระการประกอบอาชีพ รายวชิาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Mathematics Classroom
Upper Secondary Level

สาระสําคัญ:
-