ankara rus escort ankara escort ็ankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort ็ankaya escort kızılay escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort
 
ID
PWD
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานการงเงิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง...
 
การซักซ้อมแบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่าย(ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว) 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ของส่วนราชการผ่นระบบอินเล็กทรอนิกส์ 
ซักซ้อมเอกสารใบสำคัญสำหรับวิทยากรและใบลงเวลาผู้เรียน 
โอนเงินอำเภอ 25/2/59 
โอนเงินอำเภอ 5/2/59
โอนเงินยืม 4/2/59
โอนเงินอำเภอ 28/1/59
โอนเงินยืม 27/1/59
โอนเงินจ่ายตรง 26/1/59
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี และพัสดุ "ข้อตรวจพบเอกสารการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2566" 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี และพัสดุ "ข้อตรวจพบเอกสารการเบิกจ่าย" 
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
แบบฟอร์มใบลงเวลา+ใบสำคัญวิทยากร 
มาตรการประหยัดกระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงาน กศน.
 
ประชุมการเงินบัญชีพัสดุ   

 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295 website: http://lpa.nfe.go.th