ID
PWD
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ

โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561   
17/05/2561
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ -- สิงหาคม 2561   
13/03/2561
 
แบบรายงาน สงป. 301 302 --สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สิงหาคม 2561  
13/03/2561
 
เอกสารประกอบการประชุม DMIS61 --12 ก.พ. 2561  
28/02/2561
 
เอกสารประกอบการอบรม ครู ก. ครู ข. ครู ค. Digital Literacy+E-Commerce  
28/02/2561
 
กศน.อำเภอรายงานจำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561--แยกชายหญิง  
26/12/2560
 
Email ของ กศน.อำเภอ ที่แจ้งเข้ากรอกข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์  
26/12/2560
 
รายงานการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน 20 ธันวาคม 2560  
26/12/2560
 
ฟอร์ม กศน-กผ-03 (61-62) V.26 พ.ย. 60  
26/12/2560
 
รายละเอียดการคำนวณหักค่าจ้างเหมาบริการไว้สำนักงาน กศน.จังหวัด--การจัดสรรลงอำเภอ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560
  
26/12/2560
 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th