ID
PWD
 
 
 

ปรัชญา

คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

              ภายในปี 2554 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ จะจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนผู้รับบริการ คิดเป็น ทำเป็น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาการส่งเสริมการรู้หนังสือ
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพประชากรวัยแรงงานอายุ 15 – 59 ปี
3. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
4. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครส่งเสริมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้ประสานงานระหว่างตำบลและหมู่บ้าน
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

เป้าประสงค์

1. มีระบบบริหารจัดการและมีภาพลักษณ์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้บริหารและจัดการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม
4. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของประชาชน
6. ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ได้แก่ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต    มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและกลุ่มประชาชนผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 


สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง
โทร 054-218666