กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

The Non-Formal Education Promotion Unit

คลังสื่อ กศน.


ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร 2551คำอธิบายรายวิชา ระดับ
คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  
   1. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม
   2. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น
   3. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย
คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต  
   4. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม
   5. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น
   6. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย
คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต  
   7. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม
   8. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น
   9. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย
คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ  
   10. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม
   11. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น
   12. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย
คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์  
   13. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค12025 ประถม
   14. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค22021 ม.ต้น
   15. คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค32035 ม.ปลาย
คำอธิบายชุดวิชาลูกเสือ กศน.  
   16. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม
   17. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 >ม.ต้น
   18. คำอธิบายชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย
   

ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร 2551

 

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

 
ชุดวิชา ระดับ
   1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม
   2. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น
   3. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย
   4.สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน พว12010 ประถม
   5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น
   6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย
   

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิตและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

 
ชุดวิชา ระดับ
   1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม
   2. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น
   3. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย
   4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม
   5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น
   6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย
   

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

 
ชุดวิชา ระดับ
   1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม
   2. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น
   3. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย
   4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม
   5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น
   6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย
   

ชุดวิชาวัสดุศาสตรและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

 
ชุดวิชา ระดับ
   1. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม
   2. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น
   3. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย
   4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม
   5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น
   6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย
   

ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

 
ชุดวิชา ระดับ
   1. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม
   2. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น
   3. ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย
   4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม
   5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น
   6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย
   

ชุดวิชาลูกเสือ กศน.และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้

 
ชุดวิชา ระดับ
   1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค12025 ประถม
   2. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค22021 ม.ต้น
   3. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค32035 ม.ปลาย
   4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค12025 ประถม
   5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค22021 ม.ต้น
   6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค32035 ม.ปลาย