กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

The Non-Formal Education Promotion Unit

เอกสาร (Download)     หนังสือเสริมความรู้

     คลังสื่อ กศน.

     E-book รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร 2551

     คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น (NFE Brief)

     คู่มืออบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร 2551

     เอกสารการศึกษาภาษาอังกฤษ

     หนังสือเรียน การเรียนรู้หนังสือไทย

     แนวทางการเทียบโอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

     แนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตรการรู้หนังสือของไทย 2557

     หนังสือเสริมความรู้ วิตามินโฟลิค แอซิด (บี9) เรื่อง พิการแต่กำเนิด