กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

The Non-Formal Education Promotion Unit