ID
PWD
 
 
 
ชุมชนรักการอ่าน

::  คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน ::


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th