ID
PWD
 
 
ระบบสารสนเทศ

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(ความคิดเห็นจาก เจ้าของบ้าน/อาสาสมัคร)

    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยใช้แบบประเมินจาก สำนักงาน กศน. และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 โดยสอบถามจากเจ้าของสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 498 แห่งๆ ละ 1 ชุด จำนวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมาทั้งสิ้น 498 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมในทุกๆ ด้าน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก      
    14/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(ความคิดเห็นจาก ผู้รับบริการ)

    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยใช้แบบประเมินจาก สำนักงาน กศน. และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557 โดยสอบถามจากผู้รับบริการ ที่มาใช้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 498 แห่งๆละ 3 ชุด รวมแบบสอบถาม 1,494 ชุด จำนวนแบบสอบถามที่ตอบกลับมาทั้งสิ้น 1,487 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.53 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก     
    14/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th