ID
PWD
 
 
 
  ประกาศ กศน.อำเภอเสริมงาม เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
  วันที่  20/12/2553
 


รายละเอียด
ด้วย กศน.อำเภอเสริมงาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ กศน.อำเภอเสริมงามและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเสริมงาม ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอเสริมงาม โทร. 054-286125 ระหว่างวันที่ 14 -23 ธันวาคม 2553

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th