ID
PWD
 
 
 
  ประกาศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วันที่  17/12/2553
 


รายละเอียด
ด้วย กศน.อำเภอเมืองลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ตั้งแต่14-27ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 054-217117

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th