ID
PWD
 
 
 
  ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง จ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  วันที่  14/12/2553
 


รายละเอียด
ด้วย กศน.อำเภอแม่ทะ มีความประสงค์จะจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีพิเศษ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กศน.อำเภอแม่ทะ โทร. 054-331551 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2553

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th