ID
PWD
 
 
 
  สำนักงาน กศน. ส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (ตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ)
  วันที่  6/12/2553
 


รายละเอียด
สำนักงาน กศน. ส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต (ตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ) ขอให้ กศน.อำเภอ นำแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th