ID
PWD
 
 
 
  กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินครั้งที่2(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
  วันที่  13/11/2553
 


รายละเอียด
ด้วย สำนักงาน กศน.กำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ตามกำหนดเวลาและสถานที่ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สป. ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th