ID
PWD
 
 
 
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
  วันที่  8/03/2567
 


รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th