ID
PWD
 
 
 
  รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปจด.กันยายน 2566
  วันที่  11/10/2566
 


รายละเอียด
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปจด.กันยายน 2566

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th