ID
PWD
 
 
 
  รายงานการประชุมผู้บริหาร สกร.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ครั้ง ที่ 7/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
  วันที่  3/08/2566
 


รายละเอียด
รายงานการประชุมผู้บริหาร สกร.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ครั้ง ที่ 7/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th