ID
PWD
 
 
 
  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
  วันที่  3/03/2566
 


รายละเอียด
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th