ID
PWD
 
 
 
  ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู กศน.ตํบล และบรรณารักษ์
  วันที่  28/11/2565
 


รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู กศน.ตํบล และบรรณารักษ์
ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ 1-5 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th