ID
PWD
 
 
 
  ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
  วันที่  1/10/2564
 


รายละเอียด
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดต่อขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(๒)เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน (ถ้ามี) เช่น วุฒิทางการศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือรับรอง เป็นต้น
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th
googleFaceBook twitter pokerklasen iyi bahis siteleristeemitcasino.combetmatik
$result = mysql_db_query($dbname,$sql);