ID
PWD
 
 
 
  รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
  วันที่  2/09/2564
 


รายละเอียด
รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th