ID
PWD
 
 
 
  รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  วันที่  7/06/2564
 


รายละเอียด
รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th