ID
PWD
 
 
 
  ประกาศยกเลิกโครงการซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  วันที่  8/04/2563
 


รายละเอียด
ประกาศยกเลิกโครงการซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th