ID
PWD
 
 
 
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  วันที่  7/04/2563
 


รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th