ID
PWD
 
 
 
  ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน 13 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  วันที่  27/03/2563
 


รายละเอียด
ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th